NVTB: Vertegenwoordiger van de toeleverende bouwmaterialenindustrie in Nederland.

De Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) behartigt de gemeenschappelijke belangen van brancheorganisaties en producenten van materialen voor de bouw.

 • Circulariteit en duurzaamheid

  Circulariteit en duurzaamheid

  Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, Lees meer
 • Digitalisering

  Digitalisering

  Digitalisering speelt in een steeds belangrijkere rol in alle sectoren van onze maatschappij; niet alleen nationaal maar ook internationaal. Digitalisering Lees meer
 • Kwaliteit

  Kwaliteit

  Het thema Kwaliteit heeft een hoge prioriteit bij NVTB. De werkgroep kwaliteit houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op Lees meer
 • 1

Twee recente, ‘richtinggevende’ uitspraken van de Raad van State en een maatschappelijke misinterpretatie van een juridisch begrip geven verwarring. ‘Niet-belanghebbenden toch bij bestuursrechter in beroep’ schrijft de Raad in een medio-bericht. Staat hier wat velen denken te lezen?

Op bezwaar en beroep door belanghebbenden tegen een besluit is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. De wet omschrijft een belanghebbende als ‘degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken’. Een besluit is ‘’een schriftelijke, publiekrechtelijke rechtshandeling door een bestuursorgaan’ waartoe deze ‘alle nodige kennis vergaart over relevante feiten en af te wegen belangen’. Vanwege dit laatste bepaalt de Awb voor bepaalde besluiten dat belanghebbenden op het ontwerp daarvan zienswijzen kunnen indienen. Het is de zgn. uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure (UOV) in art. 6:13 Awb.

Het Europees Hof van Justitie leest in deze Nederlandse regeling een beperking in de toegang tot de rechter. Het acht het (prejudicieel) in strijd met het Verdrag van Aarhus. Een vrije geest kan het ook nog strijdig met art. 17 Grondwet achten: ‘niemand zal worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent’’.

Hoe ook, met respect voor deze prejudiciële beslissing besliste de Raad van State vervolgens in april dat voortaan ook beroep op de rechter openstaat voor belanghebbenden die niet (eerder) met een zienswijze deelnamen aan de UOV. Dat leidt tot een ruimere ingang naar de rechter, voor belanghebbenden wel te verstaan en alleen bij zgn. Aarhus-besluiten. Dat zijn alle omgevingsrechtelijke kwesties (inclusief Wet RO en Wet natuurbescherming).

Over de positie van niet-belanghebbenden die wel eerder zienswijzen indienden ging de mei-uitspraak van de Raad van State. Daarin werd bepaald dat wanneer het omgevingsrecht aan ‘eenieder’ de mogelijkheid biedt tot een zienswijze ook die personen bij de bestuursrechter in beroep kunnen. Dit in afwachting van een wetswijziging.

Helaas hanteerde de Raad van State richting media het woord belanghebbend en niet-belanghebbend, daarbij voorbijgaand aan de maatschappelijk lading van dit begrip. Want wat onverminderd blijft is dat er geen ingang naar de bestuursrechter is voor een persoon die opkomt tegen een rechtsregel die niet is geschreven om zijn of haar belangen te beschermen. Zo iemand is direct weer bij de uitgang.

Mr Ewald L.J. van Hal
Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

 

 

De regeling bodemkwaliteit wordt onder de omgevingswet gebracht en de gewijzigde versie is in consultatie gebracht. Inhoudelijk wijzigt er weinig en het ministerie van I&W heeft dan ook de intentie de wijziging beleidsneutraal (zonder grote effecten) door te voeren. Om daar zeker van te zijn op de langere termijn bracht NVTB twee punten in:

 • de houdbaarheid van de regeling dient in de pas te blijven met Europese ontwikkelingen
 • afwijkingen voor toepassingen onder de omgevingswet zijn niet beleidsneutraal en NVTB vroeg om expliciete vermelding daarvan

 

 

CB’23 (Circulaire Bouw 2023) is een initiatief van Rijkswaterstaat, het Rijkvastgoedbedrijf, NEN en de Bouwcampus en wil als platform de circulariteit in de bouw bevorderen door hierover branche-breed werkafspraken te maken. Vorig jaar werden al leidraden ontwikkeld over het “Meten van circulariteit” en “Paspoorten voor de bouw”. Nu lagen de 80% versies van de leidraden “Circulair inkopen in de bouw” en “Circulair ontwerpen in de bouw” ter consultatie voor.

De NVTB heeft hier, samen met haar leden, een bijdrage aan geleverd:

 • In beide leidraden wordt gesuggereerd dat de ambitie naar een Circulaire economie het terugdringen van het materiaalgebruik en afvalproductie is terwijl het zou moeten gaan om het terugdringen van milieubelasting. NVTB is van mening dat het beter is aan te sluiten bij de definitie van de Transitieagenda:
  Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.
 • Verder heeft de NVTB vragen over de reikwijdte van beide leidraden? Men heeft het over “gedragen afspraken”, en “werkafspraken”, zonder daarvoor definities aan te leveren. Ook is het geen “norm”. Hoe gaan de leidraden zijn weg vinden in de keten?
 • Het monitoren van circulair opdrachtgeverschap wordt niet in lijn gebracht met de definities van circulariteit en circulair bouwen. Toch zijn heldere en gekoppelde definities nodig om hier conclusies uit te kunnen halen.

 

Michiel Dankers, oud-voorzitter NVTB, heeft op 26 april een Koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van Burgemeester Buter van de gemeente Deurne. Michiel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

In verband met de corona maatregelen is de onderscheiding via een feestelijk bezoek aan de voordeur uitgereikt. In een persoonlijke boodschap roemde de burgemeester Michiels jarenlange inzet voor de gemeenschap van Deurne en voor de Nederlandse bouwsector en de zand- en grindindustrie in het bijzonder, waaronder het voorzitterschap van de NVTB. De onderscheiding is door Michiel met bescheidenheid en trots aanvaard.

De eerdere aanvraag voor deze onderscheiding is zowel vanuit NVTB als Cascade van harte ondersteund met een aanbevelingsbrief. NVTB feliciteert Michiel met deze welverdiende onderscheiding!

Tijdens de recente verkiezingen kreeg de bouw- en woningmarkt volop politieke aandacht. Een Minister voor Bouwzaken wordt breed gewenst. Een Minister van Bouwzaken is nog beter. Over artikel 44 Grondwet en onze huisvesting. 

Bouw- en woningzaken staan opnieuw hoog op de politieke agenda. Kennelijk is 20 jaar de termijn die daarvoor staat.
 
In 1980 scandeerden krakers ‘geen woning, geen kroning’. Oorzaak was onder meer een tekort aan betaalbare huur en speculatie met onroerend goed. Centrale maatregelen stuwden het bouwvolume tot ruim 100.000 stuks per jaar. Kunstmatige schaarste aan bouwgrond als financieringsmodel maar ook de verzelfstandiging van woningcorporaties werkten tegenovergesteld. De bouwproductie liep sterk terug.
 
In 2001 stelde toenmalig VROM-staatsecretaris Remkes een Taskforce Woningbouwproductie in. Overheid en partijen in de bouwketen namen zitting, ik namens NVTB. De Taskforce was ambitieus: de bouwproductie moest a-b-s-o-l-u-u-t omhoog naar 100.000 per jaar. Trefwoorden werden ‘verstopte pijplijn’ en ‘bord spaghetti’. Ondanks Aanjaagteams, een Werkwijzer Woningbouw, Knelpuntenmonitor, Agenda Bouwregelgeving etc. daalde de productie eerder dan dat deze steeg. De latere crises maakte het er niet beter op.
 
Anno 2021 is gebrek aan passende en betaalbare woonruimte meer geworden dan een vraag om goede volkshuisvesting alleen. Het dreigt aanjager te worden van diepere onvrede. Niet zonder reden is er elf jaar na sluiting van het Ministerie van VROM een hernieuwde wens tot meer centrale aansturing. Dat heeft te maken met de bouwopgave maar ook het stikstofdossier en de energietransitie (windmolens, zonneparken) vragen meer samenhangende aandacht voor de leefomgeving.
 
Het maakt van de bouwsector de komende jaren een belangrijke sector. Waarbij helpt als aan de (in)formatietafel de juiste beslissingen worden genomen. Dan kan het niet anders dan dat straks op het bordes met de Koning ook een Minister voor Bouwzaken of Ruimte of Leefomgeving staat. Een 'Minister 'van' is nog beter. Anders dan de ook in artikel 44 Grondwet genoemde projectminister, met hoogstens een afgeleide verantwoordelijkheid voor een afgebakend beleidsterrein, heeft een ‘Minister van’ tenminste een eigen portefeuille met departement en ambtenaren en wordt deze meer dan symbool alleen.
 
Mr Ewald L.J. van Hal, Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek

Contact

 Tel: 020 4919189

 E-mail: nvtb@nvtb.nl

 Adres: Teleport Towers, Kingsfordweg 151,
       1043 GR, Amsterdam

NVTB IS AMBASSADEUR VAN 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.