Skip to main content

Meer informatie en/of deelnemen aan de activiteiten binnen een van de werkgroepen,
neem dan contact op met Renate Houtekamer.

Werkgroep

Brandveiligheid

De voornaamste rol van gebouwen is het verschaffen van een veilige, gezonde en comfortabele omgeving voor bewoners en/of gebruikers. In deze context is brandveiligheid essentieel. Om gelijke kansen te bevorderen, innovatie te stimuleren en de gewenste veiligheidsprestaties te bereiken, moeten beoordelingsmethoden neutraal zijn wat betreft materialen en gebaseerd zijn op feiten. Met de werkgroep zorgen we voor meer aandacht door het verspreiden van kennis, het waarborgen van kwaliteit en het ontwikkelen van hulpmiddelen om de brandveiligheid van gebouwen te optimaliseren. Doel is het volgen en beïnvloeden van ontwikkelingen op het gebied van bepalingsmethoden, normen en wet- en regelgeving.

Werkgroep

Digitalisering

De bouwmaterialenindustrie heeft een belangrijke rol aan het begin van de bouwketen. De beschikbaarheid van data (ook bij demontage) over bouwmaterialen en -producten is essentieel voor afnemers en gebruikers. Op de lange termijn is feedback over de prestaties van deze producten belangrijk voor innovatie en nieuwe marktmogelijkheden. Het is noodzakelijk dat de bouwmaterialenindustrie zich aanpast en positie inneemt met betrekking tot informatievoorziening, eigendom van data, verwerkingsvoorschriften en het verschil tussen vraag en aanbod van digitale informatie. Samenwerking in de keten is hierbij key. De werkgroep richt zich op uniforme objectinformatie, dossiervorming, informatie gedurende de levenscyclus, veiligheidsinformatie en inzicht in toepassingsmogelijkheden van producten en materialen. Het delen van deze informatie biedt de meeste meerwaarde conform het DSGO-afsprakenstelsel.

Issuemanager: Vacature

Werkgroep

Energie en Binnenklimaat

Een gezond binnenklimaat is een belangrijke randvoorwaarde bij het minimaliseren van energieverbruik in gebouwen. Gebouwen moeten een veilige, gezonde en comfortabele omgeving bieden voor bewoners en gebruikers. De relatie tussen binnenklimaat en energieprestaties is hierbij complex en geeft ontwerpuitdaging. De werkgroep focust zich op optimalisatie en verbetering om dit te realiseren. Samen met anderen werken we aan robuuste normen en adviseren we over optimale energie- en binnenklimaateisen. Gezien de relatie tussen energie- en milieuprestaties is er afstemming en informatie-uitwisseling met de werkgroep Milieuprestaties Bouwwerken.

Werkgroep

Kwaliteit

Kwaliteit omvat alle eigenschappen en kenmerken van een bouwproduct of dienst die van belang zijn om te voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften. Denk hierbij aan de afspraken met de klant, met als minimumvereiste de eisen van het Bouwbesluit. De werkgroep streeft naar het optimaliseren van de kwaliteit van bouwwerken. Dit door de juiste toepassing en verwerking van bouwproducten en met de handhaving daarop, uniforme beoordeling van kwaliteit en standaardisatie van bepalingsmethoden.

Issuemanager: André Meester

Werkgroep

Milieueffecten Bouwproducten

Onze leden produceren bouwmaterialen en producten die steeds strenger worden gereguleerd vanwege milieu, arbeidsomstandigheden en de omgeving. Regelgeving zoals de Omgevingswet en het beleid over gevaarlijke stoffen, gekoppeld aan de Construction Products Regulation (CPR), zijn hierop van toepassing. Dit richt zich op het voorkomen van milieuverontreinigende stoffen bij buitenmilieutoepassingen en op het minimaliseren van gezondheidsrisico’s en straling bij binnenmilieutoepassingen, ook na gebruik. De werkgroep wil veilige bouwproducten met gekende milieu- en gezondheidsrisico’s, waarbij een op risico gebaseerde benadering belangrijk is. Regulering moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Daarnaast zetten zij zich in voor het verminderen van administratieve lasten, onderzoekskosten en uitvoerbare regelgeving.

Werkgroep

Milieuprestaties Bouwwerken

Circulariteit heeft hoge prioriteit binnen NVTB omdat het rechtstreeks van invloed is op onze leden. De transitieagenda circulaire bouweconomie en gesubsidieerde projecten van het ministerie van BZK zijn relevant voor het meten van circulariteit. Onze visie is om de duurzaamheid van een bouwwerk objectief te kwantificeren op basis van Europese normen en de Bepalingsmethode van de Nationale Milieu Database. De werkgroep streeft naar een integrale beoordeling van duurzaamheidsprestaties, inclusief energie-efficiëntie en mogelijke impact op ecosystemen. Daarbij wordt circulariteit gezien als een middel om duurzaamheid te bereiken. We streven naar een systeem dat op bouwwerkniveau de milieubelasting kwantificeert en één duidelijk resultaat oplevert. De werkgroep speelt een actieve rol in het kwantificeren van de invloed van circulariteit op duurzaamheid en is betrokken bij de activiteiten van de Nationale Milieudatabase.

Werkgroep

Milieueffecten Randvoorwaarden

De werkgroep Ruimtelijke Randvoorwaarden houdt zich bezig met de randvoorwaarden welke het bestaan, het level playing field de ruimtelijke omgeving van de Bouwmaterialenindustrie bepalen. In de huidige tijd van oorlog/energiecrisis, energietransitie, verduurzaming en inflatie zijn de randvoorwaarden waaronder de bouwmaterialenindustrie langjarig goed kan functioneren, ontwikkelen en innoveren van groot belang. De werkgroep richt zich op externe kwesties waar NVTB bewust posities inneemt, afhankelijk van beschikbare capaciteit. Samenwerking met andere partijen is essentieel vanwege de aard van de kwesties. De bouwmaterialenindustrie moet op lange termijn kunnen voorzien in de vraag naar bouwmaterialen voor de Nederlandse markt. Dit vereist aandacht voor beschikbare winningslocaties, vestigingslocaties, en energievoorziening, met de ontwikkeling naar een circulaire bouweconomie als kader. Een samenhangend en langjarig stabiel overheidsbeleid biedt bedrijven investeringskansen, ook voor duurzaamheidsverbeteringen.

Werkgroep

Verpakkingen

Verpakkingen beschermen producten, en zijn belangrijk voor veilig vervoer en opslag. Bedrijven zijn wettelijk verantwoordelijk voor milieuvriendelijk gebruik en recycling van de verpakkingsmaterialen. De werkgroep zet zich in om bouwmaterialen te beschermen met duurzame verpakkingen tegen minimale kosten door deelname in Bestuur van de Stichting Bedrijfsverpakkingen Nederland (BVNL) en behoud van de Regeling Bedrijfsverpakkers.