Skip to main content

Vertegenwoordigingen

NVTB is in diverse organisaties vertegenwoordigd, waaronder:

Construction Products Europe (CPE)

CPE is de Europese brancheorganisatie van bouwtoeleveranciers. CPE behartigt de belangen van haar nationale leden op Europees niveau en onderhoudt voor haar leden contacten met Europese overheidsorganen en bouwsectororganisaties. Behalve met nationale leden, zoals NVTB, werkt CPE ook nauw samen met Europese sectororganisaties van bouwmaterialenproducenten.

www.construction-products.eu

digiGO

digiGO is hét platform voor digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving. Het is een netwerk van, voor en door professionals in de ontwerp, (wegen)bouw-, en technieksector. Samen zorgen ze voor versnelling van ketenbrede digitalisering.

www.digigo.nu

VNO-NCW

VNO-NCW is een ondernemersvereniging, die uiteenlopende ondernemingen verspreid over alle sectoren vertegenwoordigd. In samenwerking met overheden en andere maatschappelijke partijen streven zij naar een inclusief en duurzaam Nederland.

www.vno-ncw.nl

Stichting MRPI

Stichting MRPI is het platform voor betrouwbare en onafhankelijk getoetste milieudata voor bouwproducten die wordt gepubliceerd in MRPI®-EPD certificaten. Daarmee ondersteunt MRPI® de transitie naar een duurzame en circulaire bouw.

www.mrpi.nl

Nederlands Normalisatie Instituut (NEN)

NEN schrijft normen, samen met diverse organisaties uit de sector. Normen in de bouw zorgen voor uniformiteit, veiligheid en duidelijkheid.

www.nen.nl

Ketenstandaard 

Ketenstandaard levert als onafhankelijke regisseur een concrete bijdrage aan het efficiënter en duurzamer maken van de gebouwde omgeving. Hierbij blijven zij steeds in verbinding met de ketenpartners: opdrachtgevers, adviseurs, verwerkers, groothandel, fabrikanten, brancheverenigingen en softwarepartners.

www.ketenstandaard.nl

Overleg Platform Bouwregelgeving (OPB)

Het OPB is er voor het uitwisselen van informatie over nationale en internationale ontwikkelingen op het terrein van bouwvoorschriften en het doen van aanbevelingen op het terrein van bouwen bij of krachtens de Woningwet, de Omgevingswet en andere aanverwante regelgeving. Daarnaast doen zij aanbevelingen met betrekking tot de resultaten van onderzoekingen en aanbevelingen met betrekking tot de resultaten van overige onderzoekingen die zijn uitgevoerd op het terrein van de kwaliteit van bouwwerken. Dit mondt uit in een advies aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst en zo nodig van de voor aanverwante regelgeving verantwoordelijke bewindspersoon.

www.overheid.nl

Stichting Nationale Milieudatabase (NMD)

NMD is opgericht om als onafhankelijke organisatie de bepalingsmethode met de bijbehorende database voor het vaststellen van milieuprestaties van gebouwen en GWW projecten te beheren en te onderhouden.

www.milieudatabase.nl

Platform Bodemkwaliteit

Platform bodemkwaliteit behartigt de belangen van het gezamenlijke bedrijfsleven dat bij het Besluit bodemkwaliteit is betrokken en is als zodanig de formele gesprekspartner voor het Ministerie van I&M.