Smaller Default Larger

De crisis uit investeren met toekomstbestendige woningbouw! 

‚Äč
Een groot aantal organisaties in de woningbouw, waaronder ook NVTB, bepleiten bij de Tweede Kamer en het Kabinet om samen miljarden euro’s vrij te maken om in de bouw van betaalbare en duurzame huizen te investeren. De partijen verwachten dat hiermee de naderende economische crisis deels bezworen kan worden en er een inhaalslag gemaakt kan worden om het immense woningtekort terug te dringen. Op 18 juni debatteert de Tweede Kamer over de woningbouw. Voorafgaand aan het debat bieden de partijen hun pleidooi aan.  

Het debat begint 18 juni om 13.00 uur en is live te volgen via deze link : https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering

Volgens de woningbouwalliantie is het noodzakelijk om tot 2030 minstens 90.000 nieuwe huizen per jaar te bouwen om het enorme tekort van meer dan 330.000 woningen in te lopen. In het pleidooi dat de woningbouwalliantie op 18 juni aan de Kamerleden overhandigen, vragen zij aan het Rijk om met hen de krachten te bundelen en extra gelden vrij te maken om deze doelstellingen te realiseren.

Duurzame en betaalbare nieuwbouwwoningen 
De partijen verenigd in de woningbouwalliantie benadrukken dat het niet alleen om méér huizen gaat, maar dat de nieuwe woningen en woonwijken ook een toonbeeld van milieuvriendelijkheid en duurzaamheid moeten worden. Zo moeten de wijken energieneutraal en klimaatadaptief zijn, voorzien zijn van openbaar vervoer en goede fietsontsluiting en moet er veel groen en natuur in de nieuwe wijken komen, zodat de bewoners dicht bij huis aangenaam kunnen verblijven. Daarnaast willen de partijen dat minstens 50% van alle nieuwe woningen voor de lage en middeninkomens beschikbaar komen. 

Anticyclisch investeren
Het Centraal Planbureau bracht dinsdag nieuwe cijfers naar buiten waaruit blijkt dat Nederland een zware crisis te wachten staat, waarin veel mensen hun baan verliezen en de inkomens onder druk komen te staan. Volgens de woningbouwalliantie is nu anticyclisch investeren in de woningbouw de ideale manier om de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de economie zoveel mogelijk tegen te gaan, omdat de behoefte aan betaalbare woningen heel groot is en omdat extra investeringen in de woningbouw grotendeels binnen Nederland blijven. Dat is goed voor de werkgelegenheid en volgens de initiatiefnemers verdienen de extra investeringen zich grotendeels weer terug doordat het Rijk minder geld aan uitkeringen kwijt zal zijn en extra inkomsten zal hebben uit de verkoop van bouwgrond en uit belastingen. 

Ook het Rijk moet investeren
De woningbouwalliantie benadrukt dat het ontwikkelen en bouwrijp maken van nieuwe woonwijken forse voorinvesteringen van gemeenten en marktpartijen vergen, terwijl die daar te weinig financiële buffers voor hebben. De partijen vragen daarom aan het Rijk om mee te investeren in het kopen van gronden en in het ontwikkelen en bouwrijp maken daarvan. Investeringen die het Rijk na een periode van 10 tot 15 jaar weer terugverdient in de vorm van grondopbrengsten. Daarnaast vraagt de woningbouwalliantie aan het Rijk om de eenmalige woningbouwimpuls van 1 miljard euro die het Kabinet heeft aangekondigd permanent te maken, zodat gemeenten gelden beschikbaar houden voor het uitkopen en saneren van oude bedrijventerreinen, voor de aanleg van extra infrastructuur en voor andere voorzieningen die niet uit de opbrengsten van de woningen betaald kunnen worden. Tenslotte bepleiten de partijen om de verhuurderheffing die woningcorporaties betalen te verminderen en dat geld te gebruiken voor de bouw van extra sociale huurwoningen. 

Maatregelen voor als de woningvraag wegvalt
De woningbouwalliantie meldt dat op dit moment de verkoop van woningen nog niet te lijden heeft onder de coronacrisis. Ze zijn echter bang dat als de sombere voorspellingen van het CPB uitkomen, dat dan alsnog de woningverkoop terug gaat lopen. Daarom vragen ze aan het Rijk om nu vast een maatregelenpakket in gereedheid te brengen, voor als die situatie zich onverhoopt toch voor gaat doen. Onderdeel van dat pakket is het zogenoemde Nationaal Garantiefonds, wat een koopgarantie afgeeft voor onverkochte woningen in nieuwbouwprojecten, zodat de bouw van de projecten toch kan starten. Het idee is dat het garantiefonds de aangekochte woningen weer verkoopt als de coronacrisis helemaal voorbij is en de woningmarkt zich hersteld heeft. 

Langjarige investeringszekerheid
De partijen in de woningbouwalliantie roepen het Rijk op om met hen de krachten te bundelen en dit investeringspakket tot een succes te maken, omdat dit een uitgelezen kans is om de woningbouw te benutten om Nederland uit de economische crisis te investeren en tegelijkertijd een enorme bijdrage te leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke opgaven op het terrein van wonen, klimaat, energie, duurzaamheid en mobiliteit. De partijen benadrukken dat ze zelf ook veel te bieden hebben en dat ze graag zo spoedig mogelijk met het Kabinet en de politieke partijen aan tafel willen voor een constructief overleg met als doel een langjarig overheidsprogramma, dat partijen voor de lange termijn houvast geeft, zodat zij daar hun investeringen op kunnen afstemmen.

De Woningbouwalliantie bestaat uit:
G40, Vereniging van Grondbedrijven (VVG), Aannemersfederatie Nederland Bouw en INFRA (AFNL), Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA), Vereniging Eigen Huis (VEH), Woonbond, Bouwend Nederland, Aedes, Vernieuwde Stad, Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM), Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), NLIngenieurs, Techniek Nederland, Nederlands Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB), Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN), Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers (NVB-Bouw) en Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM).

Agenda

 

   

Vanwege de huidige maatregelen rondom corona staat voorlopig geen volgende editie van Bouwpoort gepland. Wij hopen, zodra dat weer veilig kan, een Bouwpoort te kunnen organiseren en houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Juridische kwaliteitsborging

Misschien nooit bij stil gestaan maar juridische kwaliteitszorg is een issue bij overheden. In bouwtermen: de kwaliteit daarvan ‘schraagt’ de rechtsstatelijkheid en betrouwbaarheid van overheidshandelen jegens burgers. Omgekeerd maakt het een overheid weerbaar in een context van claimcultuur en toenemende privatisering van taken. De bouwkwaliteit is straks privaat geborgd, is de juridisch kwaliteit van gemeenten straks ook voldoende geborgd?

Lees meer...

De inconvenient truth van de energiecoöperatie

Goedwillende burgers, belangstellend of belanghebbend, vinden elkaar steeds vaker voor een lokale, duurzame energievoorziening: de energiecoöperatie. Dat zijn verenigingen waarbij nu al moet worden nagedacht over de gevolgen van ontbinding daarvan. Wie is over pakweg 25 jaar verantwoordelijk voor weilanden vol defecte zonnepanelen of roestige windmolens van inmiddels ontbonden energiecoöperaties? Zijn onwetende burgers voldoende geïnformeerd?

Lees meer...