Smaller Default Larger

In juni 2019 is de Ontwerp NOVI naar de Tweede Kamer gestuurd en gelanceerd. Het ontwerp is ook online beschikbaar gekomen via www.ontwerpnovi.nl. De periode van officiële ter inzage legging was van 20 augustus 2019 t/m 30 september 2019. In die periode konden zienswijzen worden ingediend.

De NVTB heeft een zienswijze ingediend waarin NVTB aangeeft op drie punten graag aanvulling te zien in de NOVI:

 1. Het Rijk dient regie te nemen omdat de gedecentraliseerde aanpak leidt tot een risico van stilstand in de bouwrealisatie zoals nu bij PAS wordt ervaren.
 2. Er is een lange termijnvisie nodig om de behoefte aan winning van grondstoffen te borgen.
 3. Er is nu geen beleid op vestigingslocaties en die is wel nodig voor zowel de productie van bouwmaterialen als de recycling daarvan.

De volledige tekst van de NVTB zienswijze kunt u hier vinden.

De NOVI wil richting en samenhang van het rijksbeleid voor de leefomgeving. Het is een visie voor heel Nederland. In de totstandkoming van de NOVI wordt daarom nauw samengewerkt met mede-overheden en wordt actief de betrokkenheid gezocht van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en inwoners.

De NOVI komt in vier fases tot stand:

 • Fase 1; De startnota
 • Fase 2; De verdieping van de strategische opgaven
 • Fase 3; Ontwerp NOVI (het formuleren van keuzes)
  - Begin 2018 is een ambtelijke schets van de NOVI opgesteld.
  - Najaar 2018 is een kabinetsperspectief NOVI opgesteld.
  - Medio juni 2019 is het Ontwerp van de NOVI opgeleverd
 • Fase 4 NOVI 1.0

In het najaar vinden enkele bijeenkomsten plaats over de thematiek van de NOVI. Naar verwachting wordt de NOVI begin 2020 vastgesteld.

Agenda

 

   

Dinsdag 9 juni stond de volgende editie van Bouwpoort gepland. Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is besloten deze Bouwpoort niet door te laten gaan. Afhankelijk van de maatregelen proberen wij Bouwpoort in het najaar alsnog te laten plaatsvinden. Wij houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Ne bis in idem in het klimaatbeleid

Eind mei eindigde de internet-consultatie over het Wetsvoorstel CO2-heffing. Deze voorziet in een heffing op de CO2-uitstoot door 284 industriële bedrijven waaronder die voor bouwmateriaal. De nationale heffing moet bedrijven prikkelen tot verduurzaming en komt naast een Europees emissiehandelssysteem met eenzelfde doel en identieke grondslag: de CO2-uitstoot. Is het redelijk om hetzelfde milieufeit dubbel te belasten?

Lees meer...

Sprookje over behoorlijk bestuur

 Er was eens een Natura2000 Beheerplan, een ruimtelijk planfiguur voor gebiedsgericht (natuur-)beleid. Over dit beheerplan werd al sinds 2008 héééél goed nagedacht door belanghebbenden en provincieambtenaren samen. 

Lees meer...