Smaller Default Larger

Green Deal GWW: samen voor duurzaam

Utrecht 10 juni 2013

Meer duurzame innovatie, meer energiebesparing en meer doen met minder budget. Dit zijn enkele van de doelen van de Green Deal Grond-Weg-Waterbouw die op 10 juni 2013 door de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Defensie, ProRail, Rijkswaterstaat en zeventien andere partijen, waaronder het NVTB, is ondertekend.

Met deze Green Deal wordt de overgang naar een duurzame spoor, grond-, water- en wegenbouwsector versneld. Het is een gezamenlijk initiatief van zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als kennisinstellingen. Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld: ‘op deze manier worden de kansen voor duurzaam inkopen beter benut. Ik roep dan ook overheden en bedrijven op het voorbeeld van deze Green Deal te volgen en ook dergelijke initiatieven te nemen’. Bij de Green Deal wordt gewerkt met de Aanpak Duurzaam GWW, een werkwijze die op alle fases in een aanbestedingsproces ingrijpt en ruimte biedt aan duurzame innovatie. Het is een praktische werkwijze om duurzaamheid in GWW-projecten concreet te maken en biedt hulpmiddelen om in alle fasen van het proces de ambitie op het gebied van duurzaamheid te formuleren en te realiseren (www.aanpakduurzaamgww.nl).

Directeur Peter Fraanje van het Nederlands Verbond Toelevering Bouw: ‘duurzaam en innovatief aanbesteden biedt goede kansen voor de Nederlandse bouwtoelevering. Het NVTB wil graag op prestaties worden uitgedaagd’. In de Groene Deal GWW heeft het NVTB ook toegezegd zich te zullen inspannen voor goede milieudata uit de Nationale Milieu Database ten behoeve van onder meer de CO2-ladder.

De Green Deal GWW is door de volgende partijen ondertekend: Aannemersfederatie Nederland, Bouwend Nederland, CROW, FME-CWM, Gemeente Molenwaard, Gemeente Rotterdam, Koninklijke Metaalunie, Ministerie van Defensie, Dienst Vastgoed, Ministerie van EZ/DLG, Ministerie van IenM, Rijkswaterstaat, MKB Infra, NLingenieurs, Nederlands Verbond Toelevering Bouw, ProRail, Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Provincie Utrecht, Railforum Nederland, Stichting SBRCURnet, Uneto-VNI, Unie van Waterschappen. Er zijn nog meer opdrachtgevers die tot deze Green Deal willen toetreden. Daarom wordt er in het najaar van 2013 een tweede ondertekeningsronde gehouden. Duurzaam GWW is een samenwerkingsverband van opdrachtgevers, opdrachtnemers en enkele kennisinstellingen (www.duurzaamgwww.nl).

Agenda

 

   

Dinsdag 9 juni stond de volgende editie van Bouwpoort gepland. Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is besloten deze Bouwpoort niet door te laten gaan. Afhankelijk van de maatregelen proberen wij Bouwpoort in het najaar alsnog te laten plaatsvinden. Wij houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Ne bis in idem in het klimaatbeleid

Eind mei eindigde de internet-consultatie over het Wetsvoorstel CO2-heffing. Deze voorziet in een heffing op de CO2-uitstoot door 284 industriële bedrijven waaronder die voor bouwmateriaal. De nationale heffing moet bedrijven prikkelen tot verduurzaming en komt naast een Europees emissiehandelssysteem met eenzelfde doel en identieke grondslag: de CO2-uitstoot. Is het redelijk om hetzelfde milieufeit dubbel te belasten?

Lees meer...

Sprookje over behoorlijk bestuur

 Er was eens een Natura2000 Beheerplan, een ruimtelijk planfiguur voor gebiedsgericht (natuur-)beleid. Over dit beheerplan werd al sinds 2008 héééél goed nagedacht door belanghebbenden en provincieambtenaren samen. 

Lees meer...