Smaller Default Larger

Investeer een miljard in duurzame woningbouw

Amsterdam, 31 januari 2013

 

Taco van de Hoek heeft op de nieuwjaarsbijeenkomst van het EIB gepleit voor een injectie van één miljard om de woningbouw - de motor van onze economie - weer op gang te krijgen. Het NVTB steunt deze oproep. Met alleen hervormen, bezuinigen en risico’s minimaliseren krijg je de economie niet op gang. De directeur van het Economisch Instituut Bouwnijverheid liet op de nieuwjaarsbijeenkomst aan de hand van prognoses op basis van aangevraagde vergunningen en onder handen werk zien dat in 2013 en 2014 geen herstel is te verwachten, integendeel de bouwproductie zal nog verder afnemen.

 

De ophanden zijnde verhuurdersheffing heeft nieuwe onduidelijkheid met zich meegebracht en is de doodsteek voor investeringsplannen van de corporaties. Uit het hele land komen berichten binnen dat corporaties hun plannen voor renovatie en vernieuwbouw (slopen en nieuw bouwen) in de koelkast hebben gezet of zelfs afstellen. Ook onderhoud wordt uitgesteld. Door de aanhoudende bouwcrisis is het belang van de corporaties voor de woningnieuwbouw sterk toegenomen: meer dan 60% van de naar schatting 40.000 woningen die gereed zijn gekomen in 2012 is in opdracht van een corporatie gebouwd. De plannen van het kabinet om de corporaties ondergeschikt te maken aan gemeenten is een recept voor jaren stilstand. Dit heeft directe en zeer ingrijpende gevolgen voor de bouwtoeleverende industrie.

Agenda

 

   

Dinsdag 9 juni stond de volgende editie van Bouwpoort gepland. Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is besloten deze Bouwpoort niet door te laten gaan. Afhankelijk van de maatregelen proberen wij Bouwpoort in het najaar alsnog te laten plaatsvinden. Wij houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Ne bis in idem in het klimaatbeleid

Eind mei eindigde de internet-consultatie over het Wetsvoorstel CO2-heffing. Deze voorziet in een heffing op de CO2-uitstoot door 284 industriële bedrijven waaronder die voor bouwmateriaal. De nationale heffing moet bedrijven prikkelen tot verduurzaming en komt naast een Europees emissiehandelssysteem met eenzelfde doel en identieke grondslag: de CO2-uitstoot. Is het redelijk om hetzelfde milieufeit dubbel te belasten?

Lees meer...

Sprookje over behoorlijk bestuur

 Er was eens een Natura2000 Beheerplan, een ruimtelijk planfiguur voor gebiedsgericht (natuur-)beleid. Over dit beheerplan werd al sinds 2008 héééél goed nagedacht door belanghebbenden en provincieambtenaren samen. 

Lees meer...