Smaller Default Larger

Meerwerk of meer werk?

Neen, deze column gaat niet over taal of grammatica. Het gaat wel over het verschil tussen meerwerk als onderdeel van een bestaande afspraak en meer werk als nieuwe afspraak. Het maakt het verschil tussen een rekening en een gepeperde rekening. Hoe werkt dat?

Kort samengevat omschrijft de wet de aannemingsovereenkomst als een overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer waarin deze laatste buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard uitvoert tegen een te betalen prijs. In de praktijk komen tijdens de uitvoering vaak aanpassingen op die door de opdrachtgever alsnog gewenst worden of door deze noodzakelijk worden geacht. De aannemer moet volgen, heeft wél aanspraak op bijbetaling maar moet de opdrachtgever daar tijdig op wijzen. Deze waarschuwingsplicht vervalt indien de opdrachtgever de noodzaak tot die prijsverhoging zelf had moeten begrijpen (art. 7:755 BW).

De aannemingsovereenkomst heeft als kenmerk dat aan verzoeken tot meerwerk (of minderwerk!) in beginsel tegemoet moet worden gekomen. Dit volgt uit de wet zelf, maar is ook duidelijk geformuleerd in bijvoorbeeld de UAV 2012. Dat is een voor grotere (bouw-)werken veelvuldig gebruikte, vrijwillig toepasbare standaardregeling. Deze bepaalt dat de aannemer medewerking moet verlenen aan verzoeken tot wijziging in bestek, werk of voorwaarden ook indien daardoor de omvang van het werk wordt vermeerderd (of verminderd). Voorwaarde is dat de totalen van bijbetalingen en inhoudingen maximaal 15% van de aanneemsom bedragen dan wel het saldo niet meer dan 10% daarvan (par. 36 lid 4).

In de UAV-GC, een standaardregeling voor geïntegreerde bouwcontracten, is het begrip meerwerk vervangen door het duidelijkere ‘’wijziging op de overeenkomst’’. Dit maakt immers duidelijk dat de wijzigingswens een door opdrachtnemer niet te weigeren afwijking van het bestaande contract oplevert. De aannemer/opdrachtnemer is gehouden daaraan tegemoet te komen, maar de opdrachtgever mist een onderhandelpositie en betaalt daarom de hoofdprijs. Alternatief om dit te voorkomen is als opdrachtgever in voorkomende gevallen met dezelfde aannemer een nieuwe, parallelle aannemingsovereenkomst te sluiten. Het staat de aannemer vrij dit te weigeren, maar dit alternatief geeft meer (prijs-)duidelijkheid vooraf en voorkomt dat meerwerk alle contractspartijen meer werk geeft!

Mr Ewald L.J. van Hal
Directeur vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, namens NVTB

Agenda

 

   

Dinsdag 9 juni stond de volgende editie van Bouwpoort gepland. Vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus is besloten deze Bouwpoort niet door te laten gaan. Afhankelijk van de maatregelen proberen wij Bouwpoort in het najaar alsnog te laten plaatsvinden. Wij houden u via onze nieuwsbrief en deze website op de hoogte. 
    


 
 

NVTB & LinkedIn

 

De LinkedIn-groep van NVTB telt inmiddels meer dan 700 leden. Bent u al lid van de groep? Denk en discussieer met ons mee over actuele zaken.

U kunt zich hier voor de LinkedIn-groep aanmelden.

 

Column bestuurslid Ewald van Hal

Ne bis in idem in het klimaatbeleid

Eind mei eindigde de internet-consultatie over het Wetsvoorstel CO2-heffing. Deze voorziet in een heffing op de CO2-uitstoot door 284 industriële bedrijven waaronder die voor bouwmateriaal. De nationale heffing moet bedrijven prikkelen tot verduurzaming en komt naast een Europees emissiehandelssysteem met eenzelfde doel en identieke grondslag: de CO2-uitstoot. Is het redelijk om hetzelfde milieufeit dubbel te belasten?

Lees meer...

Sprookje over behoorlijk bestuur

 Er was eens een Natura2000 Beheerplan, een ruimtelijk planfiguur voor gebiedsgericht (natuur-)beleid. Over dit beheerplan werd al sinds 2008 héééél goed nagedacht door belanghebbenden en provincieambtenaren samen. 

Lees meer...